X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

آخرین میخ ; مجمع عمومی مرکز از این پس به صورت خصوصی برگزار میشود !!

*دکتر سید حسین شریفی*

بسم الله الرحمن الرحیم

در روز جمعه مورخه 14 آذر 1393 مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن علمی پزشکان عمومی کشور درتالار نگین غرب تهران برگزار شد در این جلسه قریب به 60 نفر از همکاران پزشک عمومی عضو انجمن حضور داشتند  برابر برنامه از پیش اعلام شده در ابتدا مجمع عمومی عادی و بلافاصله پس از ان مجمع عمومی فوق العاده می بایست تشکیل می  گردید در جلسه مجمع عمومی عادی در ابتدا جناب اقای دکتر کامیابی ریئس هیئت مدیره مرکزی گزارشی را به  عرض حضار رساندند پس ازایشان برابر برنامه گزارش حسابرسی انجمن و بازرس قرائت شد در مورد گزارش حسابرس سوالاتی مطرح شد و همچنین از نحوه گزارش بازرس علی الخصوص در زمینه گزارش جلسات اعضاء هیئت مدیره مرکزی  با مسئولین دولتی انتقاداتی مطرح گردید و پس از آن اعلام تنفس شد . این درحالی بود که  هنوز مهمترین بخش مجمع عمومی یعنی بحث و  بررسی و رای گیری آیین  نامه  ها و  دستورالعملهای یشنهادی  مطرح نشده بود پس از زمان استراحت  مجمع فوق العاده انجمن تشکیل گردید  و بند پیشنهادی مربوط به تغییر ماده 12 اساسنامه(مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمنها تشکیل می گردد) به  شور گذاشته شد تغییر پیشنهادی  ماده 12 در دوبخش مجزا و یک تبصره  به قرار زیر مطرح در دستور جلسه قرار داشت  پیشنهاد اول(مجمع عمومی از گردهمایی اعضای هیئت مدیره های شعب انجمن از سراسر کشور تشکیل می گردد ) و پیشنهاد دوم (مجمع عمومی از گردهمایی نمایندگان شعب انجمن از سراسر کشور تشکیل می گردد ) و تبصره ذیل آن(تعداد نمایندگان هر شعبه بر اساس تعداد اعضاء آن تعیین می گردد)در این بخش مخالفان و موافقان دلایل خود را بیان کردند موافقان باتغییر این ماده  بزرگی انجمن و عدم امکان تشکیل جلسه مجمع را با تعداد زیاد اعضاء برشمردند و مثالهایی از نمونه های مشابه انجام شده در نهادهای صنفی مهندسان و مجمع عمومی نظام پزشکی و مجلس شورای اسلامی را برشمردند همچنین  فراخوان دادن برای تعداد زیاد ی از اعضاء را مشکل دانستند عمده دلایل مخالفان با تغییر این ماده نیز بر این قاعده استوار بوده که مجمع عمومی تنها رکنی است که همه اعضاء این حق را دارند که از هیئت مدیره طرح سوال کنند دلیل بخواهند و نظرات خود را بیان کنند  وتنها رکنی  است که بر اساس رای گیری مستقیم می باشد همچنین  انجمن از اعضا زیادی برخوردار نیست و پیشنهاد جدید را غیر لازم و تحدید کننده دمکراسی حاکم بر مجمع دانسته و مشکل فراخوان را نیز وارد ندانستند سپس رای گیری بعمل آمد  هرچند همکارانی  از کرج و از ساری و فارس و اینجانب و چند نفر دیگر به تغییر اساسنامه رای منفی دادند   متاسفانه تغییر ماده 12 اساسنامه  به تصویب رسید پس از تصویب تغییر  ماده 12 اساسنامه انجمن  جلسه مجمع عمومی فوق العاده بر دو پیشنهاد و تبصره  مطروحه ادامه یافت  تنی چند از  همکاران انجمن شیراز و تعدادی دیگر تقاضای وزن دهی تعداد رای بر اساس تعداد اعضاء هر انجمن را مطرح کردند که با مخالفت تنی چند از حاضران روبرو شد اینجانب  ضمن مخالفت با این پیشنهاد و اعلام آنکه پذیرش تغییر در ماده 12 اساسنامه به خودی خود  با دمکراسی منافات دااشته  از حاضران درخواست نمود تا با رای ندادن به این پیشنهاد مانع از محدویت بیشتر در روند دمکراتیک برگزاری مجمع گردند اعضا دیگری نیز در مخالفت با این پیشناد موضع خود را اعلام داشتند که درنهایت خوشبختانه به تصویب نرسید در ادامه و درانتهای جلسه که تعداد زیادی از همکاران آماده خروج از سالن مجمع  فوق العاده شده بودند آخرین دستور جلسه مجمع  عادی که مربوط به تصویب آیین نامه ها بود  مطرح شد یکی از اعضاء هیئت رئیسه مجمع جناب اقای دکتر خاکسار با بیان اینکه آیین نامه ها و دستور العمل ها قبلا برای انجمنها ارسال شده است و اعتراضی هم نبوده پس مشکلی نباید باشد  و آن را تایید شده تلقی نمودند اینجانب ضمن اعتراض  درخواست صحبت و ارائه مطالب خود را به هیئت رئیسه دادم به مدت سه دقیقه  وقت تعیین گردید  در ابتدا به سرعت سیر تصویب آیین نامه ها با تاکید بر آیین نامه شورای هماهنگی که در همین مجمع از مجموعه آیین نامه های ارائه شده جهت تصویب بود بر برگزاری انتخابات هیئت رئیسه آن شورا در کرج و همچنین بیانیه شورای هماهنگی در کرمان تشکیک وارد نمودم و اقدامات انجام شده ای را که تحت عنوان شورای هماهنگی ،قبل از تصویب آیین نامه آن در مجمع عمومی صورت پذیرفته  فاقد وجاهت قانونی دانستم همچنین بر بندهایی از آیین نامه شورای هماهنگی که وظایفی چون تصمیم سازی و موضع گیری را برای آن شورا   که از ارکان انجمن نیز نمی باشد در تضاد با نقش مشورتی آن عنوان نمودم .این موضوع  با اعتراض عده ای  مواجه شد آقای دکتر کامیابی در پاسخ پشت تریبون قرار گرفت و ضمن تایید آنکه تقدم و تاخرها رعایت نشده است از بیانیه کرمان و اقدامات مربوط به تشکیل هیئت رئیسه  شورای هماهنگی دفاع  نمود همچنین جناب اقای دکتر طهماسبی پور به عنوان مسئول کمیته تشکیلات با تاکید بر اینکه تمام این امور قانونی بوده است ایراد اینجانب را وارد ندانستند در انتها بدون آنکه بر روی تک تک بندها و تبصره ها   و یا حتی کلیت هر یک از آیین نامه ها  رای گیری مشخصی صورت بگیرد  جلسه به اتمام رسید در خاتمه یادآوری می گردد اشکال و تخلف حقوقی بر ترتیب تشکیل شورای هماهنگی و اقدامات آن از نظر اینجانب محرز است  قطع جلسه مجمع عمومی و عدم بررسی آخرین بند دستور جلسه آن (تصویب آیین نامه ها) و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و ادامه آخرین بند دستور جلسه مجمع عمومی عادی در انتهای  جلسه مجمع عمومی فوق العاده  و عدم رای گیری در خصوص ایین نامه ها قطعا خلاف و فاقد وجاهت قانونی است ضمنا بندهایی از آیین نامه شورای هماهنگی هم ناقض نقش مشورتی آن است و هم با روح اساسنامه انجمن های  علمی  مصوب کمسیون ماده 4 در تناقض می باشد.

خدایا چنان کن سرانجام کار  تو خشنود باشی ما رستگار