X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

آخرین مصوبات در مورد سرانه پزشکان خانواده

  از آنجا که تاکنون مصوبه های مختلف و گاه متفاوتی در مورد سرانه 93 طرح پزشک خانواده ابلاغ گردیده و موضوع مورد سوال بسیاری از همکاران میباشد, لذا آخرین مصوبه (93/7/27) را جهت استحضار به صورت کامل منتشر مینماییم:

احتراماً براساس مصوبه ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، میزان سرانه پزشک خانواده شهری در سال 1393 برای پزشکان دو شیفت به میزان 30 درصد نسبت به سال 92 افزایش می یابد.
سرانه پزشکان خانواده تک شیفتی که در فاصله حداکثر یک کیلومتر از یکدیگر، مراجعه کنندگان پزشک شیفت مخالف خود را پذیرش می کنند، مشمول افزایش سرانه 30 درصد خواهد شد.
سرانه پزشکان خانواده تک شیفت که از این قانون تبعیت نکنند به میزان 10 درصد نسبت به سال 92 افزایش می یابد.
خاطرنشان می سازد این مصوبه منوط به اجرای کامل بسته خدمات بهداشتی و درمانی توسط پزشک خانواده می باشد و از تاریخ 93/2/1 قابل اجرا است.
ضمناً مقرر گردید نوبت بعدی افزایش سرانه، صرفاً شامل پزشکان تک شیفتی شود که حداقل با یک پزشک تک شیفت دیگر (شیفت مقابل) در یک مرکز تحت عنوان مرکز پزشک خانواده، نسبت به ویزیت بیماران شیفت مقابل هم اقدام نمایند.
همچنین ستاد اجرایی استان های فارس و مازندران می توانند تا پایان سال 1393 برابر دستورالعمل های داخلی، پزشکان خانواده را پایش کرده و براساس آن تشویق و تنبیه نمایند به شرطی که عملکرد آنان باعث افزایش بار مالی بیمه نشود و در ضمن خلاف قوانین و دستورعمل های کشوری نیز نباشد.

دکتر علی اکبر سیاری
معاون بهداشت