X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

مراجعه بدون ارجاع ; آزادگان همچنان آزاد!

از ناهماهنگی در طرح پزشک خانواده فارس هرچه بگوییم , ناگفته های زیادی همچنان باقی مانده است. بعد از نزدیک به دو سال از اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در فارس , هنوز  الفبای نظام ارجاع هم به طور کامل اجرا نشده است تا چه رسد به بیماریابی فعال و مراقبت های بهداشتی و.... ! ظاهرا آنچه که دنیا به نام پزشک خانواده میشناسد و مدیران ارشد کشور به دنبال آن بودند, از نظر مجریان  رویاپردازی قلمداد شده و تنها ظاهری به نام پزشک خانواده با باطنی به شدت ناقص اجرا میگردد.

درمانگاه آزادگان شیراز از جمله درمانگاههای ملکی تامین اجتماعی در شیراز است که روزانه پذیرای صدها بیمار می باشد. هنوز در این درمانگاه و برخی مراکز دیگر , ارجاع واژه ای غریب است. بیماران خود به هر تخصصی بخواهند مراجعه میکنند و مدیران مربوطه هم ارجاع را چراغ خاموش نادیده میگیرند. هرچند در همان مراکزی هم که ارجاع رعایت میشود به هر نحو شده از تهدید گرفته تا پارتی و حتی به شیوه زیر میزی! بیماران شاهد مقصود را در بر گرفته , برگ ارجاع را به هر حیلتی ستانده و شتابان خود را به متخصص مورد نظرشان میرسانند اما در طرحی که فعلا هدفش ظاهرسازی است, عجیب است که در جای جای ظاهر آن نیز خلل فراوانی وجود دارد.

نکته جالب ماجرا آنست که در آنطرف بلواری که درمانگاه آزادگان در آن قرار دارد, یک درمانگاه خصوصی وجود دارد که با قطع یک طرفه قراردادهای بیمه ای سابق خود از سوی بیمه ها, مجبور شده است  بیماران تخصصی را فقط با برگ ارجاع پذیرش نماید ! اینهم مصداق یک رانت عیان برای بخش دولتی در برابر بخش خصوصی بی پشتوانه!