X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

قول پیگیری ; سناریویی تکراری!

اخیرا هیات مدیره انجمن شیراز طی پیامکی اعلام نموده است پیگیر مطالبات پزشکان عمومی است و البته این نکته که قولهای قبلی ایشان چقدر تحقق یافته از مجهولات و البته آینه ای در برابر همگان است.

 به تجربه همه دریافتیم این قولها فقط برای آرام کردن اوضاع و جلوگیری از لبریز شدن صبر  پزشکان و در همسویی با خواست مسببان وضع فعلی داده میشود و گرنه اقدام عملی چندانی صورت نمیگیرد . 

افزایش سالانه و پیگیری تفکیک حقوق ماماها نیز از موضوعاتی است که روند دیگری دارد و بعضا به بودجه کشور و یا مطالبات صنفی ماماها ربط دارد. البته باید انتظار کاهش هزینه ها با اجرای طرح پزشک خانواده از سوی مسئولین را هم در نظر داشت مسئله ای که انگیزه اصلی اجرای این طرح است و البته از جمله اشتباهات محاسباتی ایشان!! 

 نکته دیگر وارونه جلوه دادن انتظارات پزشکان  و منحرف کردن خواست ایشان به درخواستهایی ابتدایی است . هرچند بهبود وضع پرداختها از خواسته های اولیه پزشکان بوده اما حد افزایش آن با توجه به حجم وظایف و تورم موجود و ... موضوع اساسی تری است که متاسفانه با خود کم بینی حاکم بر نمایندگان این نهاد صنفی باعث شده هیچگاه عدد واقعی سرانه درخواست نگردد. درخواستهای دیگر و گاه اساسی تر هم که سعی میشود از لیست انتظارات حذف شود مانند درخواستهای جدی توقف طرح !!