X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

نظام ارجاع در مراکز تامین اجتماعی ; کمتر از یک روز دوام داشت!

با وجودی که نزدیک بیست ماه از اجرای پزشک خانواده در فارس میگذرد , اما هنوز در برخی مراکز تخصصی , اجباری برای ارائه فرم ارجاع برای ویزیت توسط متخصصین وجود ندارد و به عبارت دیگر هنوز نظام ارجاع  اعمال نمیگردد. از جمله این مراکز , درمانگاهها و بیمارستان تامین اجتماعی است که بیمه شدگان بدون رعایت این نظام , مستقیما به متخصصین مراجعه میکنند. هفته قبل مدیران تامین اجتماعی , اجرای نظام ارجاع در مراکز ملکی آن سازمان را آغاز کردند , اما هنوز ظهر نشده بدلیل اعتراض وسیع مراجعین از اجرای آن صرفنظر کردند . اینکه برای اولین بار در دو سال گذشته صدای مردم و بیماران شنیده شد شاید اتفاق مبارکی باشد اما از آنجا که نظام ارجاع از اجزای  اصلی 02 میباشد , این دوگانگی در اجرا قابل توجیه نیست و از طرف دیگر معلوم نیست با اصلاحات موردی بتوان رضایت مردم و پزشکان را جلب کرد . امیدواریم کلیت طرح در حال اجرا در فارس نیز مورد اصلاح اساسی قرار گیرد.

نظر خانواده:

-- سلام ، بیچاره مردم که از همان اول طرح البته به اصطاح خودشون برنامه ، اعتراض کردند و دادشون درآمد ولی گوش شنوایی نبود و نخواهد بود. آنها فقط به فکر این هستند که این طرح پزشک خانواده به هر قیمتی اجرا شود که یک وقت جلو کسی ضایع نشن.