X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

پزشک خانواده در مازندران

 مردم وسازمانهای مرتبط همکاری کنند!

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ارتقاءخدمات پزشکی، کاهش پرداختی از سوی مردم، افزایش رضایتمندی مردم و جامعه پزشکی را ازمهمترین اهداف برنامه پزشک خانواده دانست و اظهار داشت: مازندران در فراهم آوردن زیرساختهای مناسب برای اجرای این برنامه موفق!! بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نشست اعضای ستاد اجرایی پزشک خانواده در مازندران با تاکید بر لزوم هماهنگی سازمانهای بیمه گر، جامعه پزشکی و همکاری مردم در اجرای بهتر این برنامه، گفت: اجرای برنامه پزشک خانواده یک الزام قانونی است. (آقای دکتر میدانید قوانین اجرا نشده از قوانین شرع مقدس گرفته تا فرمایشات مقام معظم رهبری و از قانون اساسی تا قوانین عادی سر به فلک میزند؟ این یکی هم به آن اضافه کنید!)به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر محمدمهدی ناصحی ضمن بیان مطلب بالا، افزود: برای اجرای بهتر این برنامه، روند نظارتها و بازرسیها تشدید می شود.
دکتر ناصحی، انتخاب پزشک خانواده، انجام ویزیت رایگان و نشان دار کردن دفترچه های درمانی را از گامهای لازم برای مشارکت دراین برنامه عنوان کرد و افزود: بیماران با مراجعه به پزشک خانواده خود، در سطح یک از خدمات درمانی و دارویی رایگان بهره مند می شوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نیز با بیان اینکه در سالجاری 612هزار نفر به اورژانسهای مراکز درمانی مراجعه کردند، تصریح کرد: از این تعداد، دفترچه های درمانی 500 هزار نفر فاقد مهر پزشک خانواده و دفترچه های 115 هزار نفر نشاندار ولی بدون فرم ارجاع بوده است.

دکتر غلامی، اظهار داشت: تنها یک درصد ! از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی دارای دفترچه نشاندار و فرم ارجاع بودند.
وی با اشاره به حضور آزمایشگاه هاو پاراکلینیکها در برنامه پزشک خانواده، افزود: در صورت مشاهده تخلف در این بخشها، مسئولان آن به تعزیرات معرفی می شوند.