X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

هجمه به سرمایه های اجتماعی و سکوت نظام پزشکی

سرمایه اجتماعی به سرمایه های عمدتا معنوی گفته میشود که طی دورانهای گذشته با همت و تلاش مردمان یک سرزمین شکل گرفته و منجر به ثبات , دوام  و شکل گیری جامعه و تحکیم روابط اجتماعی گردیده است نظیر اعتماد و احترام به معلمان , ارزش داشتن کار , نوع دوستی و .... 

از جمله این سرمایه ها در بخش سلامت و پزشکی , احترامی است که پزشکان به بدلیل تلاش جامعه پزشکی در ادوار گوناگون و ارتباط تنگاتنگ با مردم و صرفنظر از  رنگ و نژاد و انگیزه های سیاسی و... بدست آورده اند. 

در چند هفته اخیر شاهد هجمه همه جانبه به جامعه پزشکی در رسانه ها و سعی در از بین بردن روابط عمیق مردم و جامعه پزشکی , با به میان کشیدن مسائلی شبیه زیر میزی و .. هستیم و در این میان سازمانهای صنفی به خصوص نظام پزشکی سکوتی مطلق را پیش گرفته اند.  

وقتی ۳۰٪ تولید علم در کشور متعلق به جامعه پزشکی است و پزشکان در نظرسنجی ها در ردیف اولینها از بابت اعتماد مردم بوده اند وقتی پزشکان در همه نشیب و فرازهای این مرز و بوم همراه مردم بوده اند سزاوار نیست اینچنین بخاطر هر موضوع هر چند با اهمیتی مثل مخالفت کارشناسانه با این شیوه اجرای پزشک خانواده و یا حتی بدلیل وارد کردن مسائل سلامت در سیاست بازیهای انتخابات مورد انواع تهمت ها قرار گیرند و براحتی این سرمایه اجتماعی را هدف قرار دهند . 

وقتی در چند هفته اخیر در شهری مثل شیراز جلسات نظام پزشکی بدلیل به حد نصاب نرسیدن تشکیل نمی شود  چگونه میتوان انتظار داشت این تشکل بتواند به موقع واکنش نشان دهد و از منافع صنفی و اجتماعی گروههای پزشکی دفاع نماید؟