X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

پزشک خانواده خصوصی ; مبانی و اصول

در هر طرحی قبل از پرداختن به مراحل اجرایی و جزئیات بایستی مبانی فکری و اصول آن تشریح و بعد از هماهنگی و رفع اشکالات سایر مراحل را طراحی نمود. در اینجا بناست  برخی اصول که در برنامه و یا بهتر بگوییم برنامه های فعلی پزشک خانواده مغفول مانده تشریح شود: 

1- اصل آزادی انتخاب مردم: بسیاری از بیمه شدگان سالهای قبل و بخصوص باز نشستگان بر اساس نظام قبلی  بیمه شده اند و در قراردادهایشان به آن تعهدات اشاره شده است بنابراین نمیتوان یک طرفه قرارداد را تغییر داد و بعد مردم به پذیرفتن آن مجبور شوند . از طرف دیگر افراد بیمه شده جدید نیز گزینه دیگری پیش رو ندارند و بناچار باید قراردادهای یک طرفه بیمه ای را بپذیرند و این برخلاف آزادی و انتخاب است. بنابراین باید به بیمه شده ها امکان انتخاب نوع بهره مندی از خدمات بیمه ای را داد , نکته ای که در طرح های فعلی نادیده گرفته شده و نوعی قیمومیت  نسبت به مردم بوجود آمده است. در طرح پزشک خانواده خصوصی این آزادی محترم شناخته شده است و مردم خود ورود یا عدم ورود و در صورت ورود نیز نوع بهره مندی خود از برنامه را در بخش خصوصی یا دولتی تعیین میکنند. 

2-اصل آزادی انتخاب شغل پزشکان: پزشکان نیز در ورود یا عدم ورود مختارند و در صورت ورود نیز انتخاب حداقل دو بخش دولتی یا خصوصی را پیش رو دارند. 

3-توجه به مزایای اصلی پزشک خانواده: در طرح های حاضر سه جنبه تبلیغی , رایگان بودن خدمات (که  دومی نیز در خدمت اولی است ) و صرفه جویی مالی مورد نظر بیمه ها , بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است . در صورتی که رایگان بودن خدمت اگرچه شاید خوب ولی سطحی ترین و ابتدایی ترین مزایای طرح پزشک خانواده است که باعث شده سایر مزایای واقعی را تحت الشعاع قرار گیرد.  

4-رعایت الزامات بخش خصوصی: بخش خصوصی شرایط خاص خود را دارد و باید رعایت شوند و کیفیت بالاتر خدمات نیز ناشی از همین خصوصیات است و در غیر این صورت برون ده حتی پایین تری از بخش دولتی خواهد داشت. 

5-حفاظت اطلاعات شخصی بیماران : الزاما اطلاعات شخصی بر روی اینترنت قرار نمی گیرد بلکه مثلا کسانی که نگران اطلاعاتشان هستند به صورت فلش در اختیار خود بیمار قرار میگیرد یا فقط اطلاعاتی در اینترنت قرار میگیرد که جنبه عمومی دارد و در برنامه ریزی سلامت عموم موثر باشد . یا رمز ورود آن در اختیار بیمار بوده می تواند شخصا آن را تغییر دهد و فقط زمان مراجعه در اختیار پزشکان خود قرار دهد. بنابراین امکان هک شدن آن کمتر میشود و مسئولیت حفاظت آن به عهده خود بیمار است. 

6-ورود تدریجی و بعد از شناختن مزایا :نه اینکه مردم اول نادانسته و به طمع خدمات رایگان وارد طرح شوند و بعد از ناامیدی از سرابی که برایشان ترسیم شده است , چاره ای جز پذیرفتن وضع موجود نداشته باشند. 

7-تامین مالی بر مبنای قانون برنامه پنجم: برنامه پنجم توسعه مصوبه مجلس که مستمسک برخی در اجرای پزشک خانواده قرار گرفته , خدمات رایگان را درخواست ننموده است بلکه رسیدن به رقم 30% را هدف قرار داده است. از طرف دیگر در بخش خصوصی مردم بخش بیشتری از آین هزینه ها را می توانند تقبل کنند. 

8- حفظ استقلال و نقش نظارتی دانشگاهها: این مسئله بسیار مهم نیز محترم شناخته شده و دانشگاه اسیر منفعت طلبی و ناکارآمدی بیمه ها نمیشود. 

9-صرفه جویی  مالی در این طرح  از اهداف بلند مدت و ماندگار طرح است نه هدفی آنی و تبلیغی: بسیار ساده انگارانه است که رایگان بودن خدمات را کمک به مردم و بیمه ها قلمداد کنیم. بلکه طرح در حال اجرا در فارس کمک مردم و پزشکان به بیمه هاست!! که با فلسفه وجودی بیمه سنخیتی ندارد و همه مردم , پزشکان و دانشگاه به بندگی بیمه ها مفتخر !! شده اند. پزشک خانواده در بلند مدت و شاید بعد از عبور از یک نسل!! است که  صرفه جویی  مالی به دنبال خواهد داشت (تازه اگر به خوبی اجرا شود) و تا آن زمان باید برایش هزینه کرد.مگر به اجرای سطحی آن دلخوش باشند.        ادامه دارد.....