X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

فرمهای نظر سنجی سازمان بازرسی مرتبط با اجرای پزشک خانواده فارس

 فرمهای نظر سنجی سازمان محترم بازرسی استان فارس جهت استفاده همکاران و مردم انتشار مییابد. پر نمودن همه قسمتها گرچه بهتر است ولی اجباری نیست. همچنین نتایج این فرمها منحصرا در اختیار سازمان بازرسی است و هرگز نتایج آن به صورت فردی در اختیار دیگران قرار نمی گیرد. آنالیز آماری این نظرسنجی ها در تهیه گزارشهای سازمان بازرسی فارس اهمیت دارد.