X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

۰2 ; 03 ; 04 ; 05 ;........از کجا آمد خدایا این یکی ؟

وای ازآن روزی که آمد دومی                       نق نقو و بد ادا و قم قمی

من شدم درگیر و افتادم ز جاه                 دومی بر جای من گردید شاه

تا به خود آیم و بردباری کنم                    سومی آمد و او شد خواهرم 

جای ما دیگر نبود در آن میان                   از نظرها ما شدیم غیب و نهان

جای سبزی و نشاط و خرّمی                 سر رسید از گرد راه چهارمی

دیگر آن خانه برایم تنگ شد                    سبزی و گل در نگاهم سنگ شد

داشتم می کردم عادت ناگهان                پنجمی هم پا نهاد بر این جهان

بهر سوزش پنج تن کافی نبود                ششمی هیزم شد و ما مثل دود

از کجا آمد خدایا این یکی                       کچل و کور و مریض و عینکی

ناصر و منصور و شهنازو شهین             کاوه و فرهاد ، هفتم هم مهین

خواهری که از بچگی دل پیچه داشت     مثل بنده گاهی هم سر گیجه داشت

خانه مان گردید در هم برهمی              ........................................